Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 65 572 01 11 lub 65 300 22 40
fax: 65 572 39 11

 

Numery bezpośrednie Pracownicy 

 

65 300 22 60

65 300 22 40

Zespół Obsługi Klienta

Monika Zagata
Olga Mardas

Paulina Sarbinowska

65 300 22 41

Zespół Świadczeń Pomocy Społecznej

Dagmara Rozwora
Małgorzata Osiecka

65 300 22 58

Koordynator Działu Pomocy Społecznej

Dorota Frost

65 300 22 42

65 300 22 43

Zespół Wsparcia Środowiskowego i Instytucjonalnego

Katarzyna Siemowska
Marlena Felicjańska
Agnieszka Domagała

65 300 22 47

Zespół Wsparcia i Interwencji

Ewa Ziemlińska
Jolanta Więckowiak

65 300 22 48

Zespół Wsparcia i Interwencji

Aurelia Barańska
Hanna Fibner
Adam Nowak
Paweł Wałkiewicz

65 300 22 44

Z-ca Kierownika MGOPS

Honorata Grzemska

65 300 22 45

Kierownik MGOPS

Karol Jasiak

65 300 22 46

Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej

Karol Marciniak

65 300 22 49

65 300 22 59

Zespół Wsparcia Rodziny

Natalia Miler
Dominika Mikołajczyk
Kamila Piasecka
Emilia Kulak

65 300 22 50

Kadry i Płace

Iwona Kędziora

65 300 22 51

Główny Księgowy

Izabela Orzechowska

65 300 22 52

Księgowość

Monika Gembiak

65 300 22 54

Świadczenia Rodzinne, Dodatek Osłonowy

Katarzyna Tomczak
Marta Sieja

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne,
Pomoc materialna dla uczniów

Monika Skrzypczak

65 300 22 55

Fundusz Alimentacyjny

Ewelina Dolata
Ewa Wachowiak

65 300 22 57

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych

Monika Leśniarek 

65 300 22 45

  Zespół Interdyscyplinarny

Karol Jasiak

 

Dyżury specjalistów

Gostyń, ul. Fabryczna 1 (Budynek ZGKIM):

Psycholog – Patrycja Bulińska – Maciejewska 
poniedziałek - od godz. 14.00 do 19.00

Specjalista terapii uzależnień od alkoholu – Justyna Kowalska
środa - od godz. 16.00 do 20.00

Sesje terapeutyczne dla osób z problemem przemocy, uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
– zapisy pod numerem telefonu 604 456 864 – terapeuta ds. uzależnień – Czesława Nowak

 

Czas pracy ośrodka

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w dni robocze w następujących godzinach:

Poniedziałek
7.00 - 15.00
Wtorek
7.00 - 15.00
Środa
7.00 - 15.00
Czwartek
7.00 - 15.00
Piątek
7.00 - 15.00

 

UWAGA!!!

Bezpośrednia obsługa Klientów odbywa się:

w poniedziałki od 7.30 do 16.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30

 

 

Przyjmowanie interesantów

Kierownik Ośrodka, a w razie jego nieobecności zastępca kierownika Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 15.00

Gostyń, ul. Wrocławska 250.

 

 

Numery kont bankowych

Obsługę bankową prowadzi BNP Paribas Bank Polska S.A.

Numery kont bankowych MGOPS dla wpłacających:

Wpłaty z tytułu *:

 • odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 • nienależnie pobranych świadczeń

dokonywać należy na rachunek bankowy:  66 1600 1462 1817 8830 1000 0001

 

Wpłaty z tytułu *:

 • należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej

dokonywać należy na rachunek bankowy:  39 1600 1462 1817 8830 1000 0002

*) dokonując wpłat należy w tytule podać imię i nazwisko, kogo i czego dotyczy wpłata

 

 

Podkategorie

Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniany przez Burmistrza Gostynia.

Do zadań kierownika należy w szczególności:

 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
 • realizacja zadań statutowych;
 • nadzorowanie terminów oraz prawidłowości załatwianych spraw;
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników;
 • podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do ich realizacji;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Ośrodka;
 • dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników;
 • właściwa realizacja polityk prowadzonych w Ośrodku;
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka oraz jego pracowników;
 • określenie zakresu obowiązków i uprawnień w ramach wyodrębnionej struktury organizacyjnej;
 • określanie wewnętrznych procedur w sprawach organizacji i funkcjonowania Ośrodka;
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka;
 • przyjmowanie skarg, wniosków i petycji;
 • zarządzanie pracą podległych stanowisk;
 • wykonywanie innych zadań służbowych zleconych do realizacji przez Burmistrza Gostynia.

Kierownik Ośrodka sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • zastępcą kierownika Ośrodka;
 • głównym księgowym Ośrodka;
 • koordynatorem ds. ochrony danych osobowych;
 • koordynatorem ds. komputeryzacji pomocy społecznej;
 • koordynatorem Działu Pomocy Społecznej;
 • starszym specjalistą pracy socjalnej – koordynatorem;
 • Zespołem Asysty Rodzinnej;
 • stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej.

Podczas nieobecności kierownika jego obowiązki pełni zastępca kierownika, a w dalszej kolejności główny księgowy.

Do zadań zastępcy kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 • zarządzanie pracą podległych stanowisk;
 • nadzorowanie prowadzenia kontroli wstępnej;
 • prowadzenie bieżącej kontroli czynności podległych stanowisk i jej dokumentowanie;
 • opracowywanie wspólnie z podległymi stanowiskami planu działania na rok następny, w terminie określonym w regulaminie kontroli zarządczej;
 • podejmowanie inicjatyw usprawniających pracę podległego działu, zespołów, samodzielnych stanowisk oraz funkcjonowania Ośrodka;
 • współdziałanie z głównym księgowym przy opracowywaniu i realizacji planu dochodów i wydatków;
 • bieżąca analiza zaangażowania środków przeznaczonych na wydatki we wszystkich rodzajach realizowanych zadań przez podległe działy, zespoły i samodzielne stanowiska;
 • koordynowanie i wykonanie przygotowywania w szczególności ocen, sprawozdań, analiz i informacji z realizacji zadań podległych działów, zespołów i samodzielnych stanowisk;
 • współdziałanie w zakresie sprawnej obsługi oraz realizacji spraw klientów Ośrodka;
 • merytoryczny nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych oraz zakupami zgodnie z przyjętym w Ośrodku regulaminem;
 • zastępstwo kierownika Ośrodka;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Zastępca kierownika sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 • Zespołem Świadczeń Pomocy Społecznej;
 • Zespołem Obsługi Klientów;
 • Koordynatorem Działu Zabezpieczenia Społecznego.

Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 • nadzór realizacji planu finansowego Ośrodka;
 • zarządzanie procesem budżetowania oraz opracowanie projektu dochodów i wydatków Ośrodka oraz planu finansowego;
 • odpowiedzialność za prawidłową sprawozdawczość budżetową, finansową i statystyczną;
 • nadzór nad dochodzeniem należności budżetowych Ośrodka w tym z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;
 • nadzór nad płynnością finansową Ośrodka i terminową płatnością zobowiązań;
 • potwierdzenie zabezpieczenia środków na wydatki w planie finansowym na umowach;
 • sprawowanie bezpośredniego zwierzchnictwa nad pracownikami Działu Finansowego;
 • zarządzanie pracą podległego zespołu oraz samodzielnego stanowiska;
 • pełnienie zastępstw podczas nieobecności kierownika i zastępcy kierownika Ośrodka;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Główny księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Finansowym.

 

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą działy, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy:

Więcej o: Struktura organizacyjna

Teren Gminy Gostyń podzielony jest na 3 rejony pracy socjalnej dla Zespołu Wsparcia Środowiskowego i Instytucjonalnego, obsługiwanego przez 3 pracowników socjalnych w sprawach:

 • usług opiekuńczych
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla mieszkańców z terenu Gminy Gostyń.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu Gminy Gostyń.
 • skierowania do ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej z terenu Gminy Gostyń

A także teren Gminy Gostyń podzielony jest na 6 rejonów dla Zespołu Wsparcia i Interwencji, obsługiwanego przez 6 pracowników socjalnych w sprawach dotyczących pozostałej pomocy.

Teren działania dla Asystentów Rodziny dzieli się na 2 rejony ich pracy obsługiwanych przez 2 asystentów rodziny.

 

Więcej o: Rejony

POMOC SPOŁECZNA

WSPARCIE RODZINY - ASYSTENT

PRZEMOC W RODZINIE

USTALANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SKIEROWANIA DO PUNKTU WSPARCIA (PRAWNIK, PSYCHOLOG, TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ)

POGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

ZASIŁEK CELOWY

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

ZASIŁEK OKRESOWY

ZASIŁEK STAŁY

ZASIŁEK Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO LUB KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI ZA SPRAWOWANIE OPIEKI

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

DZIENNY DOM SENIOR+

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

SPRAWIENIE POGRZEBU

UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM


ŚWIADCZENIA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

ZASIŁEK RODZINNY oraz dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietne

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE - ZA ŻYCIEM

DODATEK MIESZKANIOWY

STYPENDIUM SZKOLNE

ZASIŁEK SZKOLNY

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ ZUS

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

Więcej o: Rodzina i dziecko