Opis świadczenia:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom / słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierć jednego z rodziców,
 • nagła choroba,
 • kradzież,
 • pożar,
 • zalanie,
 • inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gostyń. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń/słuchacz.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Wnioskować o świadczenie może rodzic ucznia, którego sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w związku ze zdarzeniem losowym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Dokument potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego:

 • akt zgonu (do wglądu)
 • zaświadczenie z Policji, Straży Pożarnej
 • informacja o dochodach rodziny i pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia/słuchacza spowodowanej zdarzeniem losowym

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Zasiłek szkolny wypłaca się niezwłocznie po doręczeniu decyzji stronie postępowania.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń