Misją Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu jest zapewnienie kompleksowej i skutecznej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie ich w procesie reintegracji społecznej.

Naszym celem jest zapewnienie godnych warunków życia, równych szans i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nasz Ośrodek stawia sobie za zadanie identyfikację i diagnozowanie potrzeb społecznych oraz udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, takim jak bezdomni, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, osoby starsze, samotne, osoby zagrożona wykluczeniem społecznym. W ramach naszej misji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu oferuje szeroki zakres usług, takich jak udzielanie pomocy materialnej, organizowanie i prowadzenie wsparcia dla rodzin, prowadzenie poradnictwa socjalnego, oraz wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w codziennych czynnościach. Naszym priorytetem jest zapewnienie profesjonalnej i indywidualnej opieki każdej osobie korzystającej z naszych usług. Dążymy do tego poprzez współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, takimi jak szkoły, placówki opiekuńcze, organizacje pozarządowe, Policja, Straż Miejska, a także poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

Wierzymy, że każda osoba zasługuje na szacunek, godne warunki życia i wsparcie w trudnych chwilach. Nasza misja polega na tym, aby pomagać i wspierać naszych mieszkańców w osiąganiu samodzielności, poprawie jakości życia oraz budowaniu silnej i zrównoważonej społeczności lokalnej.