Opis świadczenia:

Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania.
Bazowe kwoty dodatku:

 • 228,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 343,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 486,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 657,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 286,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 429,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 607,75 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 822,25 zł w skali roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Jedynym warunkiem do otrzymania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego.

 

Kryteria dochodowe:

 • 2100,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe
 • 1500,00 zł - gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Na jaki okres:

Jednorazowo w roku na okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2024 rokuMiejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)
lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek złożony po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.  

 

Jak podpisać elektronicznie dokument:

1. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.
2. Kliknij START, następnie wybież opcję do podpisania dokumentu w formacie .pdf i kliknij DALEJ.
3. Kliknij przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT
4. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU albo przeciągnij plik myszką.
5. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk PODPISZ.
6. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
7. Kliknij PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
8. Gdy dokument zostanie poprawnie podpisany kliknij przycisk POBIERZ z wygenerowanym nowym plikiem PDF, w którym zawarty będzie twój podpis elektroniczny.

Dlaczego musisz podpisać PDFa profilem zaufanym? A nie tylko sam list do Urzędu? Wynika to z uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:
„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”
W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będących przedmiotem wniosku.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem informacji.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek osłonowy wypłacany jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń