Opis świadczenia:

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd, a realizowane jest przez ośrodek pomocy społecznej.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość wynagrodzenie za sprawowanie opieki ustalona jest przez właściwy sąd.

  

Kto może wnioskować o świadczenie:

Wnioskować o wypłatę wynagrodzenia może osoba wskazana w orzeczeniu sądowym jako opiekun.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Wynagrodzenie wypłaca się na okres na jaki zostało przyznane w treści orzeczenia sądowego.

Każdy opiekun zobowiązany jest poinformować ośrodek o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwać.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:


Orzeczenie sądowe należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Orzeczenie można złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  • Prawomocne orzeczenie sądowe przyznające wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki.
  • Numer konta bankowego.

W toku postępowania administracyjnego ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania ośrodek potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów.

 

 

Termin wypłaty świadczenia:

Wynagrodzenie wypłacane jest do końca danego miesiąca.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń