Opis świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy to pomoc dla osób, które ze względu na trudną sytuację finansową, mieszkaniową nie są w stanie dokonywać opłat za mieszkanie.
Dodatek mieszkaniowy to pomoc w formie dopłaty do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom spółdzielczych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość świadczenia zależy od kilku czynników:

 • średniego dochodu na osobę w rodzinie,
 • zajmowanego metrażu,
 • wysokości ponoszonych wydatków mieszkaniowych

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. nr XLV/519/22 w sprawie zmiany wysokości wskaźników limitujących wysokość dodatku mieszkaniowego, wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem na zakup opału, nie może przekraczać 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które spełniają równocześnie trzy następujące kryteria:

 • Posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • Spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy,
 • Zamieszkują w lokalach, które spełniają określone kryteria metrażowe

 

Kryteria dochodowe:

 • 2862,19 zł - gospodarstwo jednoosobowe
 • 2146,64 zł - gospodarstwo wieloosobowe

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 35,78 zł

Kryterium powierzchniowe:
Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium powierzchniowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób Normatywna powierzchnia Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%
1 35 m² 45,5 m²
2 40 m² 52,0 m²
3 45 m² 58,5 m²
4 55 m² 71,5 m²
5 65 m² 84,5 m²
6 75 m² 91,0 m²

Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną pow. o 5 m².
Wymaganą normatywna powierzchnię użytkową powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczny członków gospodarstwa.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Na jaki okres:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu wydania decyzji.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu / osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • deklaracja o wysokości dochodów z okresu pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody uzyskane w ww. okresie

ZAŁĄCZNIKI:

 • wydruk czynszowy określający wysokość opłat za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • wydatki z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. rachunki za wodę i ścieki oraz za śmieci
 • umowa najmu / umowa użyczenia / tytuł prawny do mieszkania, np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej
 • informacja do zarządcy / osoby upoważnionej do pobierania opłat o wyposażeniu lokalu (dotyczy najemców lokali mieszkalnych, którzy płacą czynsz zgodnie z zawartą umową najmu)
 • w przypadku osób uzyskujących dochody ze stosunku pracy, umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów NETTO wypłaconych w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 • w przypadku emerytów i rencistów - odcinki z trzech ostatnich miesięcy lub decyzja organu przyznającego rentę/emeryturę potwierdzające wysokość dochodów NETTO wypłaconych w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 • w przypadku pobierania zasiłków i/lub świadczeń z KRUS/ ZUS zaświadczenie z właściwego organu potwierdzające wysokość dochodów NETTO wypłaconych w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 • zaświadczenie z US o kwocie otrzymanego zwrotu podatku na podstawie art. 27f ust.8-10 ust.z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznym tj. „ulga na dzieci, ulga prorodzinna”
 • w przypadku prowadzenia działalności na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (rok podatkowy, dane podatnika, forma opłaconego podatku, wysokość przychodu, stawka podatku, wysokość opłaconego podatku) dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia z US
 • w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych dochód ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia z US
 • zaświadczenie z US o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego oraz o kwocie składek społecznych od tych przychodów, tj. „ulga dla młodych”
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych
 • w przypadku osób otrzymujących świadczenie rodzicielskie i/lub fundusz alimentacyjny decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej
 • w przypadku pobierania alimentów od komornika zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów wypłaconych w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 • w przypadku płacenia lub otrzymywania alimentów na rzecz innych osób wyrok zasądzający alimenty i dowody wpłat/przekazy lub przelewy pieniężne, oświadczenie dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
 • zaświadczenie/ decyzja dot. wysokości pobieranego stypendium sportowego, socjalnego oraz dla osób bezrobotnych z UE, zasiłku szkolnego
 • oświadczenie o sytuacji materialnej w rodzinie, tylko w przypadku zarejestrowania w PUP, pracy dorywczej lub korzystania ze świadczeń z OPS
 • orzeczenie o niepełnosprawności o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszających się na wózku inwalidzkim z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy. Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie na jaki został on przyznany doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Uchwała Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2022 r. nr XLV/519/22 w sprawie zmiany wysokości wskaźników limitujących wysokość dodatku mieszkaniowego

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń