Opis świadczenia:

Domy pomocy społecznej to placówki przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej:

Odpłatność ustalana jest w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:

1. osoba – mieszkaniec domu,
2. małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec DPS jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi pod warunkiem, że:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego  kryterium,
- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
3. gmina, z której osoba została skierowana do placówki, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

O skierowanie do domu pomocy społecznej może się ubiegać osoba, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowej opieki lub w jej imieniu osoba upoważniona, opiekun prawny za zgodą sądu.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Okres, na jaki jest osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ustalany jest indywidualnie.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:


Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

lub online przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.

 

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  • Wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osób ubezwłasnowolnionych wymagane jest:

  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W toku postępowania administracyjnego ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania ośrodek potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.