Opis świadczenia:

Dzienny Dom “Senior+” w Gostyniu jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewniający pomoc i aktywizację społeczną. Seniorzy mają możliwość nawiązać i podtrzymać relacje społeczne oraz rozwijać swoje zainteresowania. Placówka dysponuje 50 miejscami, zapewnia usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dla osób, które mają trudności w poruszaniu się Dzienny Dom “Senior+” zapewnia dowóz.

 

Odpłatność za pobyt w dziennym domu:

Wysokość ponoszonych opłat jest uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika.
Osoby zainteresowane mogą skorzystać z wyżywienia. Koszt dziennego posiłku określa kierownik DDS+.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” ustalane są na podstawie uchwały Nr XLIII/559/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu oraz uchwały Nr XI/164/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/146/19 Rady Miejskiej w Gostyniu zmieniającej uchwałę Nr XLIII/559/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu.

 

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

O skierowanie do Dziennego Domu „Senior +” w Gostyniu mogą wnioskować osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, będące mieszkańcami gminy Gostyń.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Okres, na jaki jest osoba kierowana do dziennego domu ustalany jest indywidualnie.

Termin przyjęcia do dziennego domu ustala kierownik dziennego domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:


Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

lub online przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.

 

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 • Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do dziennego domu
 • Dokumenty potwierdzające dochody oraz inne zaświadczenia wykazujące sytuację materialną, bytową i zdrowotną rodziny, w szczególności:
 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 • oświadczenie o dodatkowych dochodach z pracy dorywczej;
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej oraz renty socjalnej;
 • orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • wyrok sądu lub odcinki przekazów pocztowych w przypadku otrzymywania alimentów;
 • zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

W toku postępowania administracyjnego ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania ośrodek potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku okresowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Celem tej czynności jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej rodziny/osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy, tj. jej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej etc.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Uchwała nr XLIII/559/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu

Uchwała nr XI/164/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/146/19 Rady Miejskiej w Gostyniu zmieniającej uchwałę Nr XLIII/559/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.