Opis świadczenia:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem poza miejscem zamieszkania;
 • świadczenia pieniężnego.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależy od trudnej sytuacji rodzinnej ucznia lub słuchacza i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia lub słuchacza.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gostyń. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od sytuacji rodzinnej ucznia lub słuchacza i miesięcznej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia lub słuchacza.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

Kryteria dochodowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Na jaki okres:

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy na okres nie dłuższy niż od października do grudnia oraz od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1. do 15. września danego roku szkolnego,

a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - od 1. do 15. lutego danego roku szkolnego
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - od 1. do 15. października danego roku szkolnego.

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (także uczniowskim) lub oświadczenie o wynagrodzeniu osoby ubiegającej się o pomoc,
 • dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury, renty, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów,
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów z innych źródeł niż ww.,

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w przypadku rolników:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (w przypadku rolników),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów – działalność gospodarcza opodatkowana w formie podatku zryczałtowanego:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania,
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów - działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający rok podatkowy,
 • dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Pozostałe:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające długotrwałą chorobę.
 • Dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Termin załatwienia sprawy:

Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia w terminie 30 dni od daty złożenia.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Stypendium szkolne jest wypłacane w dwóch transzach:

Pierwsza do 20 grudnia za okres od 01 września- 31 grudnia,
Druga do 20 sierpnia za okres od 01 stycznia – do końca roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust.3

 Stypendium szkolne wypłaca się na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia / słuchacza.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Uchwała Nr XXX/386/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gostyń

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń