Opis świadczenia:

Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

 

Wysokość świadczenia:

Jednorazowe świadczenie - Za Życiem przysługuje w wysokości 4000,00 zł.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Jednorazowe świadczenie Za Życiem przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się bez względu na dochód na wniosek:

 • matki lub ojca dziecka
 • opiekuna prawnego
 • opiekuna faktycznego (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)


Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:

 • osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,
 • dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 • kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

 

Kryteria dochodowe:

Brak kryterium dochodowego.

 

Na jaki okres:

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na dziecko.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia - Za Życiem
 • zaświadczenie, jakie potwierdzi, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie to powinno zostać wydane przez lekarza lub położną. Wymóg jego posiadania nie obowiązuje w przypadku starania się o świadczenie przez opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego.
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza rozpoznanie u dziecka ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  Co istotne, zaświadczenie to może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto lekarz ten powinien posiadać specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Świadczenie pielęgnacyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.