W dniu 15 maja 2023 r. zatwierdzona została zmiana Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Nowe skierowania będą wydawane w terminie od dnia 29.05.2023 r. do dnia 16.06.2023 r. W celu otrzymania skierowania należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym.

Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus