UODO przedstawia kilka porad dla seniorów, dzięki którym będą oni mogli uchronić się przed wykorzystaniem danych osobowych.

Informuje się, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Informuje się, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Od 1 września 2021 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wprowadza nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego oraz wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

Zespół pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w ramach Programu POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19) przygotował platformę e-learningową „ROZWOJOWY UNIWERSYTET SPEKTRUM”, dedykowaną dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Fundacja Terapia i Wsparcie rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie w chorobie”, który jest adresowany do osób potrzebujących domowej opieki hospicyjnej w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Gmina Gostyń prowadzi nabór do grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Szczegóły naboru można uzyskać pod numerem telefonu 604-456-864

Gmina Gostyń pozyskała środki finansowe na realizację dodatkowych usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Usługi opiekuńcze są bezpłatne pod warunkiem nieprzekroczenia miesięcznego dochodu netto w wysokości 1 752,50 zł w przypadku osoby samotnie zamieszkującej lub 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
W ramach Programu Opieka 75+ wsparciem objąć można osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, osoby, które korzystały już wcześniej z Programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin usług.

W gminie Gostyń powstała grupa wsparcia dla rodzin zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalnymi.