1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

2. GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Gostyń - członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

4. PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI PROGRAMU:

Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez usługi opiekuna w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

5. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Wypełnioną kartę zgłoszeniową do Programu (KARTA ZGŁOSZENIA) wraz z aktualną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu. Dodatkowo należy załączyć Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (SKALA FIM).
Powyższe dokumenty można pobrać TUTAJ lub otrzymać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 1.

NABÓR ZGŁOSZEŃ PROWADZONY JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROGRAMU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł,

  • w ramach Programu obowiązują limity usług (w wymiarze dni lub godzin), zgodnie z regulaminem Programu,
  • uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności,
  • program będzie realizowany do 22 grudnia 2023 r.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM  W PROGRAMIE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM:

Natalia Miler i Kamila Piasecka
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
tel. 65 300 22 49, 65 300 22 59
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00