1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

2. GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3.ADRESACI PROGRAMU

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu, lub umiarkowanym  stopniu, lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI POMOC W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

5. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Wypełnioną kartę zgłoszeniową do Programu (KARTA ZGŁOSZENIA, KARTA ZAKRESU CZYNNOŚCI) wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Powyższe dokumenty można pobrać TUTAJ lub otrzymać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 1.

NABÓR ZGŁOSZEŃ PROWADZONY JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROGRAMU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

6. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • w godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 9 Programu, finansowane z innych źródeł,
 • usługi asystenta mogą być realizowane 7 dni w tygodniu od godz. 7.00 do godz. 22.00,
 • uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności,
 • Program będzie realizowany do 22 grudnia 2023 r. 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM  W PROGRAMIE  PROSZONE SĄ O KONTAKT Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM:

Natalia Miler i Kamila Piasecka
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
tel. 65 300 22 49, 65 300 22 59
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00