Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W odniesieniu do powyższej informacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu przystępuje do diagnozy społecznej, mającej na celu zbadanie potrzeb mieszkańców gminy Gostyń, w zakresie przyznania pomocy w formie usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane pomocą w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024 o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka osobiście ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń, bądź telefonicznie na nr tel. 65 300 22 49, 65 300 22 59 do dnia 31.08.2023 r. do godz. 14.00,

Jednocześnie informujemy, że wyrażona przez Państwa chęć udziału w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024, w ramach prowadzonej diagnozy społecznej - nie jest zgłoszeniem do Programu.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Więcej informacji - TUTAJ