Informujemy, iż Gmina Gostyń otrzymał grant

w łącznej kwocie 143 313,07 PLN na wsparcie

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu

oraz Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu

 

ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu   

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu