Celem Programu jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?
Osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność), których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.: 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie w naszej Gminie odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Realizacja pierwszej edycji FEPŻ1 będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Nazwy i adresy organizacji partnerskich uprawnionych do wydawania żywności w Gminie Gostyń:
Polski Komitet Pomocy Społecznej – ul. Przy Dworcu 15, 63-800 Gostyń
Caritas Polska – ul. Przy Farze 2, 63-800 Gostyń

Po więcej informacji odsyłamy do linku do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu