Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2023 roku przyjmujemy wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku. Wnioski można składać osobiście pod adresem, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30.

Wnioski o refundację podatku VAT wraz z załącznikami można pobrać w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1), lub pobrać poniżej w formacie PDF.

Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku o refundację podatku VAT wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami drogą elektroniczną poprzez portal Epuap.

Instrukcja:
1. Pobierz wniosek wraz załącznikami poniżej oraz przygotuj dodatkowe dokumenty (np. faktury i dowody zapłaty za gaz)
2. Wypełnij dokładnie wniosek wraz z załącznikami i je podpisz.
3. Zeskanuj wniosek, załączniki i dodatkowe dokumenty do formatu PDF.
4. WAŻNE! Zeskanowane dokumenty należy podpisać elektronicznie (np. profilem zaufanym na stronie gov.pl - LINK TUTAJ

5. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i wybierz WYŚLIJ PISMO OGÓLNE.
6. Zaloguj się używając profilu zaufanego, e-dowodu lub portalu bankowego.
7. W formularzu wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo – MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNIU
8. Uzupełnij pozostałe wymagane pola formularza oraz jako załącznik dołącz zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek z załącznikami i innymi dokumentami.
9. Wyślij formularz.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT oraz zamieszkuje pod adresem gdzie dostarczane jest paliwo gazowe.

Refundacja podatku VAT przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi.
Gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania lub domu.
Refundacja podatku VAT nie przysługuje w przypadku gdy paliwo gazowe jest wykorzystywane np. tylko do gotowania na kuchence lub do podgrzewania wody.

Jedynym warunkiem do otrzymania refundacji podatku VAT jest spełnienie kryterium dochodowego oraz wykorzystywanie jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewczego zasilanego paliwami gazowymi zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kryterium dochodowe:

 • 2100,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe
 • 1500,00 zł - gospodarstwo wieloosobowe

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku wniosku złożonego:

 • w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku dochody wliczamy za 2021 rok
 • po 31 lipca 2023 roku dochody wliczamy za 2022 rok
 • po 31 lipca 2024 roku dochody wliczamy za 2023 rok

Wysokość świadczenia:

Wysokość refundacji podatku VAT odpowiada kwocie podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone tylko w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku można złożyć:

 • do dnia 30 września 2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 roku – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres do 30 czerwca 2024 roku.

Termin wypłaty świadczenia:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do refundacji podatku VAT kończy się wydaniem informacji o przyznaniu w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek określony przez ministra właściwego do spraw energii udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzoru wniosku o refundację podatku VAT, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)
 • faktury VAT dokumentująca rzeczywiste dostarczenie, zawierające się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku - paliw gazowych pod adres wnioskodawcy.
  UWAGA! Faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT.
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę

Do pobrania:

UWAGA!!! 
Należy składać oddzielne wnioski. Osobny wniosek w przypadku faktur dokumentujących 2023 rok i osobny wniosek za 2024 rok.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 roku:

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE

Załącznik 1 - INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA ŚREDNIEGO DOCHODU NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Załącznik 1a - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik 1b - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY

Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ILOŚCI ZUŻYTYCH PALIW GAZOWYCH

 

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2024 roku:

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE

Załącznik 1 - INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYLICZENIA ŚREDNIEGO DOCHODU NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Załącznik 1a - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIEPODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Załącznik 1b - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY

Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ILOŚCI ZUŻYTYCH PALIW GAZOWYCH

Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O INFORMACJACH NIEZBĘDNYCH DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI REFUNDACJI PODATKU VAT

 

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCY