Informacje ogólnehttp://www.petycje.edu.pl/pl

Petycje mogą być wnoszone:

 • osobiście do Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)
 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
 • na skrzynkę ePUAP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pomocą faxu – 65 572 39 11

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu:

 • Rok 2023
  Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż w roku 2023 do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.
 • Rok 2022
  Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż w roku 2022 do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.
 • Rok 2021
  Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż w roku 2021 do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.
 • Rok 2020
  Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870) w 2020 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.
 • Rok 2019
  Na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870) w 2019 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.
 • Rok 2018
  W 2018 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870)
 • Rok 2017
  W 2017 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 870)
 • Rok 2016
  W 2016 roku do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja  (Dz. U. 2014, poz. 1195 ze zm.)
 • Rok 2015
  Od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195) tj. od dnia 06 września 2015 r. do końca roku 2015 do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu nie wpłynęła żadna petycja.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 572 01 11, 65 300 22 40
fax: 65 572 39 11

Koordynator strony internetowej:
  Karol Jasiak - kierownik MGOPS
  Honorata Grzemska - zastępca kierownika

Redaktorzy strony internetowej:
  Izabela Orzechowska - główny księgowy
  Dorota Frost - koordynator Działu Pomocy Społecznej
  Monika Leśniarek - koordynator ds. ochrony danych osobowych
  Adam Nowak - koordynator Zespołu Wsparcia Rodziny

Administrator strony internetowej:
  Karol Marciniak - koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej

 

Rejestr zmian systemowych BIP:

marzec 2011 Przeniesienie danych ze starego systemu BIP do nowego opartego w całości o oprogramowanie SmodBIP dostępne na licencji otwartej.
sierpień 2020 Nowy serwis BIP oparty o Projekt Kuźnia Dostępnych Stron

 

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 250, 63-800 Gostyń

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Pani Monika Leśniarek. Z Inspektorem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 65 300 22 57, fax 65 572 39 11, pisemnie lub osobiście w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych

Na przetwarzanie danych osobowych pozwalają:

 • zgoda osoby
 • wykonanie lub zawarcie umowy,
 • prawny obowiązek,
 • żywotne interesy,
 • zadanie publiczne, władza publiczna,
 • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.

 

Klauzule  informacyjne:

Klauzula informacyjna - pracownicy

Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna - osoby ubiegające się o świadczenia z ZFŚS

Klauzula informacyjna - stażyści

Klauzula informacyjna - praktykanci

Klauzula informacyjna - wolontariusze

Klauzula informacyjna - osoby realizujące prace społecznie użyteczne

Klauzula informacyjna - osoby wykonujące czynności w ramach umów cywilnoprawnych

Klauzula informacyjna - kontrahenci, osoby ich reprezentujące oraz wskazane do kontaktu

Klauzula informacyjna - uczestnicy postępowań o zamówienia publiczne

Klauzula informacyjna - nadawcy i odbiorcy korespondencji

Klauzula informacyjna - osoby składające skargi i wnioski

Klauzula informacyjna - osoby składające petycje

Klauzula informacyjna - osoby składające wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula informacyjna - osoby składające wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, osoby zgłaszające brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz osoby ubiegające się o zapewnienie dostępności cyfrowej

Klauzula informacyjna - pomoc społeczna

Klauzula informacyjna - wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Klauzula informacyjna - przemoc domowa

Klauzula informacyjna - pomoc materialna dla uczniów

Klauzula informacyjna - dodatki mieszkaniowe

Klauzula informacyjna - dodatki energetyczne

Klauzula informacyjna - dodatek gazowy (refundacja podatku VAT)

Klauzula informacyjna - świadczenia rodzinne

Klauzula informacyjna - świadczenia wychowawcze

Klauzula informacyjna - świadczenia "Za życiem"

Klauzula informacyjna - zasiłek dla opiekuna

Klauzula informacyjna - świadczenia alimentacyjne

Klauzula informacyjna - dłużnicy alimentacyjni

Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń w ramach programu "Czyste powietrze"

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna - osoby odwiedzające stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna - Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Klauzula informacyjna - Program „Opieka wytchnieniowa”

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego na dzień 1 stycznia 2021 roku

 

 

 

Gdzie można złożyć wniosek

 • osobiście do Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)
 • listownie na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
 • na skrzynkę ePUAP
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pomocą faxu – 65 572 39 11


Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Opłaty

Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy udostępnienie informacji publicznej, skutkować będzie poniesieniem przez Ośrodek dodatkowych kosztów, związanych z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pracownik może wysłać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pismo do wnioskodawcy z informacją o wysokości opłaty oraz sposobie jej wniesienia.


Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje

 • Informacje publiczne będące w posiadaniu Ośrodka i niezamieszczone w BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu udostępniane są każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 • Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek.
 • Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem, że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.

 
Dokumenty do pobrania

 

Podkategorie

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszego Ośrodka oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

Więcej o: Kontrola zarządcza

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie związane bezpośrednio i pośrednio z pomocą społeczną zapisane w ustawie o pomocy społecznej i aktach wykonawczych do ustawy.

Więcej o: Sprawozdania

Sprawozdania finansowe MGOPS, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Więcej o: Protokoły z kontroli

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Na tej stronie znajdują się archiwalne informacje o naborach pracowników.

Więcej o: Archiwum naborów