Nabór uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

GŁÓWNY CEL PROGRAMU

Czasowe odciążenie rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa.

ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PROGRAM MA ZAPEWNIĆ UCZESTNIKOWI PROGRAMU

Umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Program realizowany jest w dwóch formach:

  • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego: 240 h/osoba
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego: 14 dób/osoba.


JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu (KARTA ZGŁOSZENIA) wraz z aktualną kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu.
Powyższe dokumenty można otrzymać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu w Punkcie Obsługi Klienta pok. nr 1.

NABÓR ZGŁOSZEŃ PROWADZONY JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC
O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROGRAMU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


POZOSTAŁE INFORMACJE

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł:

  • w ramach Programu obowiązują limity usług (w wymiarze dni lub godzin), zgodnie z regulaminem Programu,
  • uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności,
  • program będzie realizowany do 20 grudnia 2024 r.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM  W PROGRAMIE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z ZESPOŁEM KOORDYNUJĄCYM PROGRAM:

Natalia Miler i Kamila Piasecka
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                   
ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
tel. 65 300 22 49,
poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00

  

Do pobrania: 

Karta zgłoszenia do programu

Karta zakresu czynności