II piętro, pok. nr 203 i 205
tel. 65 300 22 49, 65 300 22 59

koordynator zespołu: Adam Nowak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 300 22 49

 

Do zadań Zespołu Wsparcia Rodziny należy w szczególności:

 • analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • wzmocnienie roli i funkcji rodziny;
 • rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • pomoc w integracji i dążeniu do reintegracji rodziny;
 • przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 • praca socjalna, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • kreowanie nowych form pomocy i samopomocy;
 • pomoc w opracowaniu, wdrożeniu i monitorowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów celowych i projektów socjalnych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyniu;
 • realizacja rządowych programów osłonowo – pomocowych;
 • współdziałanie z organami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi w zakresie realizowanych zadań;
 • sporządzanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Do zadań Koordynatora Zespołu Wsparcia Rodziny należy w szczególności:

 • nadzór nad bieżącym uaktualnianiem bazy danych systemu „POMOST”, w tym sprawdzanie zgodności naniesionych danych przez podległych pracowników;
 • doskonalenie metod pracy w Zespole Wsparcia Rodziny;
 • nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych – sprawdzanie prawidłowości planowanych świadczeń oraz postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
 • przygotowanie materiałów określających potrzeby pomocy społecznej oraz wspierania rodziny;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczącej usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Koordynator Zespołu Wsparcia Rodziny sprawuje bezpośredni nadzór nad Zespołem Wsparcia Rodziny.