II pięto, pok. nr 201, 202, 205 i 209
tel. 65 300 22 47 i 65 300 22 48 - Zespól Wsparcia i Interwencji
tel. 65 300 22 42 i 65 300 22 43 - Zespół Wsparcie Środowiskowego i Instytucjonalnego
 

koordynator: Dorota Frost
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 65 300 22 58

 

Do zadań Działu Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 • realizacja zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • realizacja zadań zawartych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Do zadań Zespołu Wsparcia i Interwencji oraz Zespołu Wsparcia Środowiskowego i Instytucjonalnego należy w szczególności:

 • zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
 • praca socjalna, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na różne formy świadczeń;
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • kreowanie nowych form pomocy i samopomocy;
 • opracowanie, realizacja i koordynowanie projektów finansowanych ze środków unijnych, a także z innych źródeł;
 • współdziałanie z organami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi w zakresie realizowanych zadań;
 • sporządzanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań;
 • kierowanie do placówek dziennych i całodobowych;
 • organizowanie usług środowiskowych;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Do zadań Zespołu Wsparcia Środowiskowego i Instytucjonalnego, oprócz zadań określonych powyżej, należy także:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o:
  • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych;
  • kierowanie do domów pomocy społecznej, ustalanie odpłatności za pobyt osób w domach oraz ustalanie odpłatności osób zobowiązanych;
  • kierowanie do Dziennego Domu Senior + w Gostyniu;
  • kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu;

Do zadań Koordynatora Działu Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 • nadzór nad bieżącym uaktualnianiem bazy danych systemu „POMOST”;
 • doskonalenie metod pracy w podległych zespołach;
 • nadzorowanie postępowań w zakresie świadczeń prowadzonych przez pracowników socjalnych;
 • współdziałanie z pracownikami Ośrodka przy opracowaniu i realizacji planu dochodów i wydatków;
 • przygotowanie materiałów określających potrzeby pomocy społecznej;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczącej usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień kierownika Ośrodka.

Koordynator Działu Pomocy Społecznej sprawuje bezpośredni nadzór nad Zespołem Wsparcia i Interwencji oraz Zespołem Wsparcia Środowiskowego i Instytucjonalnego.