Opis świadczenia:

Od dnia 1 stycznia 2014 r. MGOPS wypłaca dodatek energetyczny. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny – jako forma pomocy przeznaczona dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy – mająca na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu.

Minister Energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z 2020 r. poz. 374).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2021 r. do 30.04.2022 r. wynosi odpowiednio:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego – 12,09 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2022 r. do 30.04.2023 r. wynosi odpowiednio:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego – 13,38 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł miesięcznie.

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

O świadczenie może wnioskować osoba, której:

 • przyznano dodatek mieszkaniowy
 • ma zawartą umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Kryteria dochodowe:

Warunkiem otrzymania dodatku energetycznego jest posiadanie ustalonego prawo do dodatku mieszkaniowego.

 

Na jaki okres:

Dodatek energetyczny przyznajemy na taki okres, na jaki przyznano dodatek mieszkaniowy

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 • zgoda na wykorzystanie numeru telefonu
 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy (oryginał do wglądu)

 

Termin załatwienia sprawy:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek energetyczny wypłaca się na rachunek bankowy osoby wnioskującej do dnia 10. każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń