Opis świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy to pomoc dla osób, które ze względu na trudną sytuację finansową, mieszkaniową nie są w stanie dokonywać opłat za mieszkanie.
Dodatek mieszkaniowy to pomoc w formie dopłaty do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom spółdzielczych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Wysokość świadczenia:

Wysokość świadczenia zależy od kilku czynników:

 • średniego dochodu na osobę w rodzinie,
 • zajmowanego metrażu,
 • wysokości ponoszonych wydatków mieszkaniowych

 

Kto może wnioskować o świadczenie:

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które spełniają równocześnie trzy następujące kryteria:

 • Posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • Spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy,
 • Zamieszkują w lokalach, które spełniają określone kryteria metrażowe

 

Kryteria dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2100,00 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1500,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł (Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Kryterium powierzchniowe:
Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium powierzchniowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób Normatywna powierzchnia Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%
1 35 m² 45,5 m²
2 40 m² 52,0 m²
3 45 m² 58,5 m²
4 55 m² 71,5 m²
5 65 m² 84,5 m²
6 75 m² 91,0 m²

Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną pow. o 5 m².
Wymaganą normatywna powierzchnię użytkową powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Na jaki okres:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Wniosek o ustalenie prawa dodatku mieszkaniowego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby w dowolnym momencie.
Wniosek należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń - Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1 (parter)

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu
 • deklaracja o wysokości dochodów z okresu pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody uzyskane w ww. okresie
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (dotyczy osób, których lokal nie jest wyposażony w instalację c.o., c.w. i gaz przewodowy)

ZAŁĄCZNIKI:

 • aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc (miesiąc, w którym składany jest wniosek)
 • oświadczenie właściciela/zarządcy lokalu o wyposażeniu lokalu (dotyczy najemców lokali mieszkalnych, którzy płacą czynsz zgodnie z zawartą umową najmu)
 • w przypadku osób uzyskujących dochody ze stosunku pracy, umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie ostatnich 3 m-cy, dochód brutto, to jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu
 • w przypadku emerytów i rencistów - odcinki z trzech ostatnich miesięcy lub decyzja organu przyznającego rentę/emeryturę BRUTTO poprzedzających datę złożenia wniosku.
 • w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości alimentów dobrowolnych,
 • w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej, wystarczy wpisać wysokość dochodu, suma z 3 miesięcy, pracownik Ośrodka zweryfikuje podane kwoty
 • osoby bezrobotne – nie przedkładamy zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, pracownik OPS pozyskuje te dane
 • studenci - zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość pobieranego stypendium
 • W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero) – oryginał do wglądu, rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych oświadczenie osoby ubiegającej się albo zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (w Starostwie Powiatowym)
 • w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych wniosek potwierdza upoważniona osoba z zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych (brak zarządu) powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza właściciel lub współwłaściciele nieruchomości
 • oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak w lokalu centralnego ogrzewania, i/lub centralnie ciepłej wody, i/lub instalacji gazu ziemnego (dostarczanego z zewnętrznego źródła) należy przesyłać na konto zarządcy lokalu

 

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Termin wypłaty świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

Podstawa prawna przyznania świadczenia:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dostępne są także w Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 1, MGOPS, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

 

Złóż wniosek on-line:

Wnioski można również złożyć przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia.