Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z o graniczną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (88-100) ul. Dubienka 2, wraz z Partnerem Spółdzielnią Socjalną ARKA z siedzibą w Gostyniu (63-800), ul. Kolejowa 24, informuje, że realizuje na terenie powiatów gostyńskiego i śremskiego województwa wielkopolskiego projekt pn. „Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim” nr RPWP.07.01.02-30-0246/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 – Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie 4 poniższe kryteria:

 • zamieszkanie w rozumieniu KC na terenie gmin powiatów gostyńskiego lub śremskiego województwa wielkopolskiego:
 • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 • status osoby biernej zawodowo, nie pracującej
 • ukończone 18 lat

Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie gostyńskim i śremskim” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

 • diagnozę potrzeb i potencjału UP wraz z utworzeniem IŚR i podpisaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego i jej monitorowanie
 • grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • indywidualne porady prawne, rodzinne lub psychologiczne
 • grupy wsparcia,
 • szkolenia zawodowe,
 • 3-miesięczne staże,
 • pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.kes.org.pl a także pod nr tel. +48 500 233 180 (osoba do kontaktu Pani Anna Białka).

Z poważaniem
Anna Białka- kierownik projektu

--- PLAKAT ---