bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dodatki Mieszkaniowe - informacje ogólne

Dodatek mieszkaniowe przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.: 1925 zł) i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 1375 zł).
 
Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2019 roku wynosi: 1100,00 zł.

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

  • 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
  • 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium powierzchniowego. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób Normatywna powierzchnia Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%
1 35 m² 45,5 m²
2 40 m² 52,0 m²
3 45 m² 58,5 m²
4 55 m² 71,5 m²
5 65 m² 84,5 m²
6 75 m² 91,0 m²

Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną pow. o 5m².

Wymagana normatywna powierzchnia użytkowa zostaje podwyższona o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz stosowne zaświadczenie lekarskie w przypadku orzeczeń wydanych przed 2004 r.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest wypełnić i złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 05.03.2019
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 01.03.2019
Dokument oglądany razy: 7 899