bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Ochrona Danych Osobowych

Podstawy prawne

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Kierownik Miejsko - Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu jest Pani Monika Leśniarek. Z Inspektorem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej – iod@mgopsgostyn.pl, telefonicznie pod numerem 65 572 01 11, fax 65 572 39 11, pisemnie lub osobiście w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych

Na przetwarzanie danych osobowych pozwalają:

 • zgoda osoby
 • wykonanie lub zawarcie umowy,
 • prawny obowiązek,
 • żywotne interesy,
 • zadanie publiczne, władza publiczna,
 • prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie odesłane, jeśli pracodawca nie zawrze umowy o pracę.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wypełnienia obowiązków prawnych pracodawcy w stosunku do pracownika.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy lub wsparcia zgodnie z obowiązkami statutowymi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/ Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów/zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo-finansowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla stażystów, praktykantów, wolontariuszy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem praktyk studenckich/zawarciem umowy na odbycie stażu/realizacją zawartych porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla nadawców i odbiorców korespondencji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w tym rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do prawidłowego prowadzenia korespondencji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna – uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty mające w tym interes prawny w przypadku firm zgłaszających sprzeciw. Ponadto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest ustawowo procedurą jawną i każdy może zapoznać się z jej treścią. Oferent ma prawo utajnić swoją ofertę w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa.
 5. Pani/ Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe w ramach monitoringu firmowego jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mgopsgostyn.pl, tel. 65 572 01 11, fax 65 572 39 11.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 26.11.2018
Podpisał: Teresa Klonowska
Dokument z dnia: 26.11.2018
Dokument oglądany razy: 1 473