SmodBIP


Pomoc Społeczna - wymagane dokumenty

 1. Wniosek POBIERZ
 2. Dokument tożsamości
 3. Dokumenty potwierdzające wysokości dochodów:
  • zaświadczenie o wynagrodzeniu (od pracodawcy) w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę - kwoty netto za miesiąc poprzedni - POBIERZ
   lub oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc o wynagrodzeniu - POBIERZ
  • dokument potwierdzający wysokość pobieranej emerytury, renty
  • dokument potwierdzający wysokość pobieranego zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
  • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za praktykę
  • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów i/lub zaliczki alimentacyjnej
  • dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów z innych źródeł niż ww.
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym (składane raz w roku lub przez nowych wnioskodawców) - POBIERZ
 5. Zaświadczenie ze szkół (dzieci uczących się w szkole gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej, wyższej) lub oświadczenie o kontunuowaniu nauki POBIERZ
 6. Oświadczenie, w przypadku gdy świadczenia pieniężne będą przekazywane na konto w banku - POBIERZ
 7. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (w przypadku rolników) - POBIERZ
 8. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów - działalność gospodarcza:
  • działalność opodatkowana na zasadach ogólnych:
   - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc za rok poprzedzający rok podatkowy - POBIERZ
  • działalność opodatkowana w formie podatku zryczałtowanego:
   - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego osoby ubiegającej się o pomoc o formie opodatkowania - POBIERZ
   - dowód opłacania składek w ZUS
 9. Druki wniosku o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
  • załącznik 1 - Wniosek - POBIERZ
  • załącznik 2 - Opinia - POBIERZ
  • załącznik 3 - Zaświadczenie lekarskie - POBIERZ
  • załącznik 4 - Zaświadczenie lekarza psychiatry - POBIERZ
  • załącznik 5 - Zaświadczenie psychologa - POBIERZ
  • załącznik 6 - Oświadczenie - POBIERZ


Dodatkowo w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia, wymagane mogą być:

 1. W przypadku wnioskowania o zasiłek celowy i w naturze, specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, posiłek, świadczenia w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania":
  • dokumenty określone przez pracownika socjalnego (w zależności od sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i zdrowotnej)
 2. W przypadku wnioskowania o zasiłek stały:
  • orzeczenie o niepełnosprawności
 3. W przypadku wnioskowania o usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
 4. W przypadku wnioskowania o opłacanie składki emerytalnej i rentowej (w myśl art. 42 ustawy o pomocy społecznej):
  • zaświadczenie lekarskie o konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 5. W przypadku wnioskowania o pomoc finansową z programu "Gostyńska recepta dla potrzebujących" - pisemny wniosek, z odpowiednimi załącznikami:
  • dokument potwierdzający wysokość dochodu (wnioskującego lub rodziny),
  • w przypadku osób przewlekle chorych – zaświadczenie lekarskie, potwierdzające przewlekłą chorobę,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • oryginał faktury wystawionej przez aptekę, która obejmuje jedynie leki wydane na podstawie recepty (W przypadku, gdy farmaceuta wyda lek zamienny - faktura, dołączona do wniosku powinna być uzupełniona adnotacją, potwierdzającą lekarstwo),
  • kserokopię recepty z miesiąca poprzedzającgo złożenie wniosku lub z miesiąca złożenia wniosku.

 Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 17.05.2017
Podpisał: Honorata Grzemska
Dokument z dnia: 01.05.2017
Dokument oglądany razy: 6 539