bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dodatki Mieszkaniowe - wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu - POBIERZ
 • deklaracja o wysokości dochodów z okresu pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody uzyskane w ww. okresie - POBIERZ
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (dotyczy osób, których lokal nie jest wyposażony w instalację c.o., c.w. i gaz przewodowy)
 • załączniki:
  • aneks ze składnikami czynszu określający wysokość opłat za ostatni miesiąc (miesiąc w którym składany jest wniosek),
  • w przypadku osób uzyskujących dochody ze stosunku pracy, umów o pracę, umów zlecenia lub o dzieło- zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie ostatnich 3 m-cy, dochód brutto to jest przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu - POBIERZ
  • w przypadku emerytów i rencistów - odcinki z trzech ostatnich miesięcy lub decyzja organu przyznającego rentę/emeryturę BRUTTO poprzedzających datę złożenia wniosku.
  • w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub oświadczenie o wysokości alimentów dobrowolnych,
  • w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej- decyzja przyznająca ww. świadczenie,
  • osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
  • studenci - zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość pobieranego stypendium

W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.

 • jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004 r.).

 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (ksero), rachunki za wodę, śmieci, kanalizację,
 • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych oświadczenie osoby ubiegającej się albo zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (w Starostwie Powiatowym) - POBIERZ
 • w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych wniosek potwierdza upoważniona osoba z zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych (brak zarządu) powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza właściciel lub współwłaściciele nieruchomości - POBIERZ
 • oświadczenie o tym, czy ryczałt za brak w lokalu centralnego ogrzewania, i/lub centralnie ciepłej wody, i/lub instalacji gazu ziemnego (dostarczanego z zewnętrznego źródła) należy przesyłać na konto zarządcy lokalu - POBIERZOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Małgorzata Osiecka
Dokument z dnia: 01.05.2017
Dokument oglądany razy: 7 556