SmodBIP


Środowiskowy Dom Samopomocy - informacje ogólne

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu działa na podstawie:

 • Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.2013.182 j.t.)
 • Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r (dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm. )
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586)
 • Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu
 • Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
 • Środki finansowe na realizację zadania zabezpiecza administracja rządowa w ramach zadań zleconych gminie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem wsparcia dla 31 osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.

Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu miasta i gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie porozumienia.
Dom zapewnia uczestnikom transport na zajęcia z miejsca ustalonego przez kierownika Domu oraz powrót do domu.

ŚDS w Gostyniu prowadzi działalność Typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) i Typu B ( dla osób upośledzonych umysłowo).

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo.

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Dom świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w tym co najmniej przez 6 godz. dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami
Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika, zajęcia prowadzone są indywidualnie i zespołowo

Zasady korzystania z usług ŚDS

 1. Przyjęcie do ŚDS odbywa się na wniosek uczestnika jego rodziny bądź opiekuna na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o właściwą dokumentację.
  Wniosek o skierowanie do domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie dołączając:
  • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Domu wraz z informacją o niestwierdzeniu nosicielstwa chorób zakaźnych
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada
  • Zaświadczenie o dochodach netto ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS
 2. Podstawę do korzystania z usług domu stanowi decyzja administracyjna wydana przez MGOPS w Gostyniu na podstawie w/w dokumentów, określonych w Ustawie o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 3. Decyzję wydaje się na czas niezbędny do realizacji Indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, ustalony przez kierownika Domu.
 4. Uczestnika i jego rodzinę/opiekuna pracownik domu informuje o zasadach działalności, funkcjonowania i obowiązującym Regulaminie.
 5. Pobyt w placówce jest odpłatny (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej) i uzależniony od dochodu uczestnika.

Do pobrania:

Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
Druk - Wyniki badania lekarza psychiatry lub neurologaOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 03.06.2014
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 02.06.2014
Dokument oglądany razy: 6 705