SmodBIP


Pomoc Społeczna - świadczenia pieniężne

ZASIŁEK STAŁY

(art. 37)

Przysługuje osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł i niższa niż 30 zł.
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji)
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności(na podstawie orzeczenia zespołu d\s orzekania o niepełnosprawności)

W przypadku, gdy nastąpi zbieg uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka oraz utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.


ZASIŁEK OKRESOWY

(art. 38)

Przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb ze względu na:

 • długotrwałą chorobę
 • niepełnosprawność
 • bezrobocie
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest według odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby gospodarującej w rodzinie.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Od 2008 roku minimalna wysokość zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Okres, na jaki przyznany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej po analizie sytuacji w środowisku.


ZASIŁKI CELOWE

(art. 39)

Mogą być przyznane osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów potrzebnych do gospodarstwa domowego, drobnych koniecznych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek ten może być również przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


Pomoc dla osób i rodzin przekraczających kryterium dochodowe

(art. 41)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uznanych przez pracownika socjalnego osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową
Opublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 04.03.2013
Podpisał: Magdalena Kozyra
Dokument z dnia: 01.03.2013
Dokument oglądany razy: 7 893