SmodBIP


Środowiskowy Dom Samopomocy - zadania i cele

Zadaniem ŚDS jest zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu i opieki, specjalistycznych zajęć terapeutycznych oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb społecznych, socjalnych, zdrowotnych.
Do zadań domu w szczególności należy:

 • zapewnienie usług specjalistycznych z zakresu umiejętności społecznych
 • dążenie do stabilizacji psychicznej uczestników, podtrzymywanie efektów terapeutycznych oraz zapobieganie nawrotom choroby u osób, które przeszły cykl leczenia psychiatrycznego
 • pomoc w stosowaniu zaleceń terapeutycznych
 • rehabilitacja społeczna, w tym terapia zajęciowa
 • rehabilitacja ruchowa
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • stymulowanie w nawiązywaniu, utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym
 • rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników
 • prowadzenie poradnictwa : psychologicznego, socjalnego
 • stworzenie możliwości samorealizacji w czasie wolnym

Celem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Celami głównymi placówki dla Typu A jest :

 • podtrzymywanie efektów terapeutycznych
 • dążenie do stabilizacji psychicznej uczestników
 • zapobieganie nawrotom choroby psychicznej
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia
 • zapobieganie izolacji społecznej osób dotkniętych choroba psychiczną
 • wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem choroby psychicznej
 • podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej
 • przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku

Cele główne realizowane są poprzez cele szczegółowe:

 • budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumienia, wsparcie w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności
 • usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, przyuczanie do wykonywania prac z zakresu gospodarstwa domowego
 • nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, integrację osoby z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością, poprawę funkcjonowania w rodzinie
 • aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju, rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej
 • podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi, aktywizacji zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • profilaktykę zdrowia psychicznego, zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz przystosowanie osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym do funkcjonowania w środowisku
 • wzmacnianie samokontroli
 • udział w rożnych formach terapii
 • kreowanie postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu
 • umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników
 • rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego
 • inspirowanie powstawania grup wsparcia i wzmacnianie więzi społecznych w środowisku
 • wspieranie środowiska rodzinnego
 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego
 • wsparcie w zaistnieniu na rynku pracy


Celem głównym placówki dla Typu B jest:

 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia,
 • podniesienie poziomu zaradności życiowej i sprawności psychofizycznej
 • przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe:

 • budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumienia, wsparcie w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności
 • usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, przyuczanie do wykonywania prac z zakresu gospodarstwa domowego
 • nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, integrację osoby z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością, poprawę funkcjonowania w rodzinie
 • aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju, rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań
 • zwiększanie umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej
 • nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych w procesie leczenia
 • podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi, aktywizacji zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych funkcjonowaniem domu
 • udział w rożnych formach terapii
 • naukę obsługi narzędzi i urządzeń użytku codziennego
 • kreowanie postaw samorządności, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu
 • umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników
 • rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego
 • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych
 • wspieranie środowiska rodzinnego
 • poprawę samooceny
 • prowadzenie aktywizacji zawodowejOpublikował: Karol Marciniak
Publikacja dnia: 12.04.2012
Podpisał: Violetta Skorupska
Dokument z dnia: 01.04.2012
Dokument oglądany razy: 8 198